Mandriva Linux

Imparus po s'Aposentadura

Assètiu necessàriu

Aposentai Mandriva Linux est, su prus de is bortas, simpli ke ponni su Installation CD in su ligidori CDROM, e torrai a allui sa màkina. Po praxeri, càstia puntu 1.

NODA:


Asuta funt allistradas is maneras de aposentai Mandriva Linux:

  1. Alluidura de CD
  2. Fai unu floppy de alluidura cun Windows
  3. Atras maneras de aposentai


1. Alluidura de CD

Su Installation CDROM est alluidori. Su prus de is bortas, intra feti su CD in su ligidori e torra a allui sa màkina. Sighi is imparus amostaus in su bisori: craca sa tecra [Enter] po cumentzai s'aposentada, o craca [F1] po atru ajudu.

NODA:

In cancu laptop (computadora tragaditza), su sistema no fait a d'allui de su CD. In custu atopu, depis preparai unu floppy alluidori. Càstia puntu 2 po essi pretzisu.

[In pitzus a custa pàgina]


2. Fai unu floppy de alluidura cun Windows

Ki sa màkina tua no podit partiri de su CDROM, depis fai unu floppy alluidori basçu Windows comenti sighit:

Po cumentzai s'aposentada:

[In pitzus a custa pàgina]


3. Atras maneras de aposentai

Ki po cancu arrexoni is maneras de innantis no ti serbint (bolis aposentai de arretza, de trastus pcmcia o ...), depis fai unu boot floppy:

Innoi sa lista de is màginis alluidoras:

cdrom.img aposenta de CD-ROM
hd_grub.img aposenta de hard-disk (de Linux, Windows, o unu ReiserFS filesystem)
du podis assetiai po su sistema tuu in: http://qa.mandriva.com/hd_grub.cgi
network.img aposenta de ftp/nfs/http
NODA: as a depi intrai network_drivers.img in su ligidori floppy candu bessit su prompt
pcmcia.img aposenta de trastus pcmcia (atentu, su prus de is pcmcia network adapters oi funt suportaus deretamenti de network.img)

Podis scriri puru boot.iso in d-unu CDROM e allui de innia. Suportat totu is maneras de aposentadura, cdrom, network, e hard-disk.

[In pitzus a custa pàgina]


Podis finas aposentai in text mode ki, po cancu arrexoni, tenis barrancu cun s'aposentada gràfiga predefinia. Po fai de aici, craca [F1] a su benibènniu de Mandriva Linux, e scrì text a su prompt.

Ki depis arranjai (rescue) su sistema Mandriva Linux ki tenis, intra su Installation CDROM (o unu boot floppy bonu), craca [F1] a su benibènniu de Mandriva Linux, e scrì rescue a su prompt.

Càstia http://www.mandrivalinux.com/drakx/README po sciri prus cosas tècnigas.

[In pitzus a custa pàgina]


In basçu funt is passus fundamentalis de s'aposentada:

  1. Intra su Installation CDROM (o Installation Floppy disk ki est necessàriu) e torra a allui sa màkina.
  2. Craca [Enter] candu su benibènniu de Mandriva Linux aparit e sighi cun coidau is imparus.
  3. Candu s'aposentadura est acabada boga su CD-ROM candu spudau (e dònnia floppy disk ki nci ndi funt); sa màkina at a partiri torra. De ki no, torradda a allui a manu.
  4. Mandriva Linux at a partiri. Avatu de s'alluidura, podis fai su login in sa màkina cun su user account assetiau in s'aposentada, o ke "root".

Importanti:

S'account "root" ti at a donai acessu lìberu a su sistema Linux. No d'impreist ki no po assetiai o aministrai Linux. Po impreu normali, imprea unu user account normali ki podis assetiai cun s'aina "userdrake", o cun is cumandus "adduser" e "passwd".

Bona sorti cun Mandriva Linux!

[In pitzus a custa pàgina]


Po atru ajudu, càstia su ki sighit: