Mandriva Linux

Udhëzim për Instalim

Konfigurim i nevojshëm

Për ta instaluar Mandriva Linux, mjafton që në shumicën rasteve të futni CD me numër 1 të instalimit (CD 1) në lexues, dhe të ristartoni systemin tuajë. Për më shumë saktësi konsultoni pikën 1.

SHËNIM:


Më këtë shpjegojmë se ka edhe forma të tjera të instalimit Mandriva Linux:

  1. Fillo (Boot) direkt nga CD
  2. Krijo një dikskete boot për Windows(in)
  3. Metoda të tjera të instalimit


1. Fillo (Boot) direkt nga CD

CD-ja e instalimit (CD 1) mund të përdoret si disk filues (bootable). Në shumicën rasteve mund ta futni CD-në në lexues dhe të ristartoni sistemin tuaj. Përcillni udhëzimet që çfaqën me radhë në ekran: Shtypni [Enter] që të startoni instalimin, ose shtypni [F1] për ndihmesë në instalim.

SHËNIM:

Në disa kompjuter celulare, është e mundur që sistemi të mos startoj nga CD lexuesi. Në këto raste, ju duhet të përgatitni një diskete startuese, duke përcjellur udhëzimet plotësuese në pikën 2.

[në fillim të kësaj faqe]


2. Krijo një dikskete boot për Windows(in)

Në qoftëse komjupteri juajë nuk starton direkt nga CDROM-i, keni mundësi që të krijoni një diskete startuese nga Windows në këtë mënyrë:

Për të filluar instalimin:

[në fillim të kësaj faqe]


3. Metoda të tjera të instalimit

Në qoftëse të gjitha metodat e më parme nuk ju konvenojnë (dhe nëse keni dëshirë që të beni një instalim nëpremjet networkut, ose instalim me ndihmë të cartës pcmcia...), ju duhet të krijoni një diskete floppy startuese:

Kjo është lista e imazheve boot:

cdrom.img instalim nga CD-ROM
hd_grub.img instalim nga hard-disku (nga Linux, Windows, ose sistemi i skedareve ReiserFS)
you can configure it for your system at: http://qa.mandriva.com/hd_grub.cgi
network.img instalim nga ftp/nfs/http
NOTE: you will need to insert network_drivers.img in your floppy drive when prompted
pcmcia.img instalim nga mjeti pcmcia (kujdes, shumica a adaptorve të rrjetit përkrahen direkt nga network.img)

You may also burn boot.iso on a CDROM and boot from it. It supports all installations methods, cdrom, network, and hard-disk.

[në fillim të kësaj faqe]


Ju keni mundësi të përdorni instalimin në mode tekst në qoftëse keni ndonjë komplikim me instalim në modë grafik. Për ta përdorur atë: shtypni mbi [F1] dhe me ndihmë të ekranit në Mirë se ardhje të Mandriva Linux, shtypni text në ftim.

Në qoftëse dëshironi të bëni një mbrojtje të sistemit taujë Mandriva Linux, futni CDROM-in Installation (ose disketën adekuate), dhe: shtypni [F1] në Mirë se ardhje të ekranit të Mandriva Linux shkruani rescue në ftim.

Konsultoni http://www.mandrivalinux.com/drakx/README për më shumë informacione teknike.

[në fillim të kësaj faqe]


Etapat më të rëndësishme për instalim janë:

  1. Futni CDROM-in e Instalimit (dhe disketën startuese nëse është nevoja) dhe ristartoni kompjuterin tuajë.
  2. Shtypni [Enter] kur të çfaqet në ekran Mirë se ardhja e Mandriva Linux, dhe përcillni me kujdes udhëzimet e radhitura.
  3. Mbasi të kryhet instalimi kompletisht, nxirreni CD-në (e nëse është nevoja edhe disketën nga floppy) para se të ristartojë sistemi juajë automatikisht. Në qoftëse nuk ristarton manuelisht (me punë krahu).
  4. Mbasi që të startonë Mandriva Linux, ju mund të kyqeni ("Login") si përdorës duke përdorur konton tuajë të krijuar gjatë instalimit, ose si përdorës administrator "root".

Shënim me rëndësi:

Kontoja administrator "root" ju ofron një rrugë të pa kufizuar në sistemin Linux. Është e preferuar që të rezervohet kjo konto vetëm në etapat e konfigurimit dhe të administrimit të sistemit. Për një pëdorje normale përdoreni konton si përdorës normal të cilën mundë ta konfiguroni me veglën "userdrake" ose me urdhërin "adduser" dhe "passwd".

Rrugë të mbarë me Mandriva Linux!

[në fillim të kësaj faqe]


Për përkrahje në instalim shiqo listat e radhitura: