Mandriva Linux

Mga Instruksiyon sa Pag-i-install

Kinakailangang kompigurasyon

Ang pag-i-install ng Mandriva Linux, sa karamihan ng sitwasyon, ay kasing dali lamang ng paglagay ng inyong Installation CD sa inyong CDROM drive, at pag-re-restart ng inyong computer. Pakitingnan na lamang ang point 1.

PAALALA:


Sa ibaba ay nakalista ang iba't-ibang paraan ng pag-i-install ng Mandriva Linux:

  1. Mag-boot diretso mula sa CD
  2. Gumawa ng boot floppy gamit ang Windows
  3. Ibang paraan ng pag-i-install


1. Mag-boot diretso mula sa CD

Ang Installation CDROM ay bootable. Sa karamihan ng sitwasyon, ipasok lamang ang CD sa loob ng drive at i-reboot ang computer. Sundin ang mga instruksiyong nakasaad sa screen: pindutin ang [Enter] key para simulan ang pag-i-install, o pindutin ang [F1] para sa karagdagang tulong.

PAALALA:

Sa ilang laptops (mga portable computers), ang sistema ay maaaring hindi makapag-boot mula sa CD. Sa ganung sitwasyon, kailangan ninyong maghanda ng boot floppy. Tingnan ang point 2 para sa mga detalye.

[itaas nitong pahina]


2. Gumawa ng boot floppy gamit ang Windows

Kung ang inyong computer ay hindi makapag-boot mula sa CDROM, kailangan ninyong gumawa ng boot floppy gamit ang Windows gaya ng sumusunod:

Sa pagsimula ng installation:

[itaas nitong pahina]


3. Ibang paraan ng pag-i-install

Kung sa anumang rason ang mga nakaraang paraan ay hindi tugma sa inyong pangangailangan (gusto niyong mag-network install, mag-install mula sa pcmcia devices o ...), kailangan niyo ring gumawa ng boot floppy:

Ito ang listahan ng mga boot images:

cdrom.img mag-install mula sa CD-ROM
hd_grub.img mag-install mula sa hard-disk (mula sa Linux, Windows, o ReiserFS filesystem)
maaari ninyong i-configure ito para sa inyong sistema sa: http://qa.mandriva.com/hd_grub.cgi
network.img mag-install mula sa ftp/nfs/http
PAALALA: kailangan ninyong ipasok ang network_drivers.img sa loob ng inyong floppy drive kung sinabihan
pcmcia.img mag-install mula sa mga pcmcia devices (babala, karamihan ng pcmcia network adapters ngayon ay diretso nang suportado mula sa network.img)

Maaari niyo ring i-burn ang boot.iso sa CDROM at mag-boot gamit ito. Suportado nito ang lahat ng paraan ng pag-i-install, cdrom, network, at hard-disk.

[itaas nitong pahina]


Maaari niyo ring gamitin ang text mode na pag-i-install kung, sa anumang rason, ay may problema kayo sa default na graphical na pag-i-install. Sa paggamit nito, pindutin ang [F1] sa may Mandriva Linux welcome screen, at i-type ang text sa may prompt.

Kung kailangan niyong i-rescue ang inyong kasalukuyang sistema ng Mandriva Linux, ipasok ang Installation CDROM (o anumang puwedeng boot floppy), pindutin ang [F1] sa may Mandriva Linux welcome screen, at i-type ang rescue sa may prompt.

Tingnan ang http://www.mandrivalinux.com/drakx/README para sa mga karagdagang teknikal na impormasyon.

[itaas nitong pahina]


Sa ibaba ay ang mga pangunahing hakbang ng pag-i-install:

  1. Ipasok ang Installation CDROM (o Installation Floppy disk kung kailangan) at i-restart ang inyong computer.
  2. Pindutin ang [Enter] kung ang Mandriva Linux welcome screen ay lumabas at sundin ng mabuti ang mga instruksiyon.
  3. Kung kumpleto na ang pag-i-install tanggalin ang CD-ROM sa pag-eject (at anumang floppy disk kung may laman ang drive); ang inyong computer ay mag-re-restart. Kung hindi, i-restart ito.
  4. Ang Mandriva Linux ay magsisimula. Pagkatapos ng bootup, maaari na kayong mag-login sa inyong computer sa ilalim ng user account na ginawa habang nag-i-install, o bilang "root".

Mahalagang paalala:

Ang "root" na account ay magbibigay sa inyo ng unrestricted access sa inyong sistemang Linux. Huwag gamitin ito maliban sa pag-configure o pag-administer ng Linux. Sa pang-araw-araw na gamit, gumamit ng normal user account na maaari ninyong i-configure gamit ang "userdrake" tool, o gamit ang mga commands na "adduser" at "passwd".

Mabuhay sa paggamit ng Mandriva Linux!

[itaas nitong pahina]


Para sa karagdagang suporta, tingnan ang sumusunod: